Psalm 146 in Solinger Platt

Andreas Erdmann hat uns den 146. Psalm für die „Nacht der offenen Kirchen“ in Ketzberg in Solinger Platt übersetzt. Vielen Dank dafür!

1 Hallelujah!
1 Loff den Herrgott, min Siil!
2 Ech well den Herrgott lowen, sulang dat ech am Lewen sin, on minnem Herrgott loffsengen, sulang dat ech dosinn.
3 Verlott öch nit op Fürsten, op en Menschekengk, beï dem et keïn Rettengk gött!
4 Fährt sinnen Geïst erut, dann wierd he wiër ter Erd; an dem Dag es et ut met all dem, wat he vürgehatt hät.
5 Wohl dem, dessen Hölpe der Herrgott vam Jakob es, sin Hoffnengk rouht op dem Heern, sinnem Gott!
6 He hät Hemmel und Erd gemackt, et grute Water on all dat, wat derbennen es; he bewohrt Tröü op iweg.
7 He verschafft den Ongerdröckden Reiht und gött dennen, die Schmaiht hant, Brut te eten. Der Herrgott lüst de Gebongenen.
8 De Heer mackt, dat de Blengen wiër luren können; de Heer recht’ Lütt em Elengk op; de Heer hät die liëf, die gerecht sind.
9 De Herr häult de Hangk üöwer den Fremden; he kömmert sech öm de Weïsen on Wetfrauen; äwwer de Gottluusen lött he op verkiehrden Weegen derlanges loupen.
10 Der Herrgott wierd et Regaul hann en Iwegkeït, dinnen Gott, o Zion, van Geschleihte te Geschleihte!
10 Hallelujah!

Schreibe einen Kommentar